Nokurhweba ingqondo kungakanani na ukunyuleka kwako, ngaphezu kwesilivere! 10:25 Kwakugqitha isaqhwithi, akabikho ongendawo; Ke lona ilungisa luseko lwaphakade. 4:21 Mayingemki emehlweni akho; Yigcine entliziyweni yakho ngaphakathi. 22:19 Ukuze ukholose ngoYehova, Ndikwazisile namhla wena lo. 30:15 Isimungunyi-gazi sineentombi ezimbini, ezithi, Ethe, ethe! Ukoyika uYehova kukuqala kokwazi; Ubulumko noqeqesho izimathane ziludelile. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love... indlu 20:24 Kuvela kuYehova ukunyathela kwendoda; Umntu angathini na ukuyiqonda indlela yakhe? 12:25 Isithukuthezi esisentliziyweni yendoda siyenza igobe; Liyayivuyisa ilizwi elihle. 2 Listen, my son! 20:1 Ingumgxeki iwayini, singumxokozeli isiselo esinxilisayo; Bonke abayotywe yiyo abalumkile. 24:7 Ubulumko bunqabile kwisimathane; Asiwuvuli umlomo waso esangweni. 29:23 Ikratshi lomntu liya kumthoba; Ke yena omoya uthobekileyo ufumana uzuko. 23:33 Amehlo akho aya kubona izinto zasemzini, Intliziyo yakho ithethe impenduka; 23:34 Ube njengolele esazulwini solwandle, Nanjengolele encotsheni yemasti; 23:35 Uthi, Bandibetha, andeva ntlungu; Bandintlitha, andaba nanto ndiyaziyo; Ndiya kuvuka nini na? 18:23 Ihlwempu lithetha ngezibongozo; Isityebi siphendula ngokulukhuni. 20:11 Nenkwenkwe iyazazisisa ngeentlondi zayo, Nokuba kuqaqambile na, nokuba kuthe tye na, ukwenza kwayo. 19:25 Umbethile umgxeki, siba nobuqili isiyatha; Umohlwayile onengqondo, woqonda azi. 27:12 Onobuqili uyabubona ububi, azimele; Ke zona iziyatha zigqitha kubo, zohlwaywe. 7:3 Yibophe eminweni yakho, Yibhale emacwecweni entliziyo yakho. 25:14 Ungamafu anomoya, angenamvula, Umntu oqhayisa ngesipho esikhohlisayo. 19:15 Ubuvila buwisela ebuthongweni obukhulu; Umphefumlo odangeleyo uyalamba. 24:31 Ndafika simile imithuma sonke siphela; Ngaphezulu senile ngamarhawu, Nodonga lwaso lwamatye ludilikile. 19:17 Uboleka uYehova obabala isisweli; Umbuyekeza ukuphatha kwakhe okuhle. 14:15 Isiyatha sikholwa ngamazwi onke; Onobuqili uyakuqonda ukunyathela kwakhe. 15:26 Zingamasikizi kuYehova iingcinga ezimbi; Ke ahlambulukile amazwi amnandi. 16:7 Ekukholisweni kukaYehova ziindlela zendoda, Uyixolelanisa neentshaba zayo nayo. 24:26 Wanga imilebe yomlomo Ophendula ngamazwi athe gca. 8:7 Ngokuba umlomo wam uxela inyaniso; Okungendawo kulisikizi emilebeni yomlomo wam. 12:21 Ilungisa aliqubisani nobubi; Ke bona abangendawo bazele yinkxwaleko. 28:1 Basaba bengasukelwa nto abangendawo; Ke wona amalungisa akholosa njengengonyama. 24:3 Indlu yona yakhiwa ngobulumko; Izinziswe ngengqondo; 24:4 Ngokwazi kuzaliswa amaqonga Bubuncwane bonke obunqabileyo nobumnandi. 7:24 Ke ngoko, bonyana, ndiphulaphuleni, Niyibazele indlebe intetho yomlomo wam. 18:13 Ophendula ilizwi engekeva, Kukumatha oko kuye, nehlazo. 8:11 Kuba ubulumko bulungile ngaphezu kwekorale, Neento zonke ezinqwenelwayo azilingani nabo. 14:30 Bubomi benyama intliziyo epholileyo; Ke lona ikhwele yimpehla emathanjeni. 19:29 Izigwebo zilungiselwe abagxeki; Imivumbo ilungiselwe umhlana wesinyabi. 16:30 Ocima amehlo akhe, kukuba acinge impenduka; Oluma umlomo wakhe ugqibe ububi. New American Standard Bible He who walks blamelessly will be delivered, But he who is crooked will fall all at once. 22:2 Ziyaqubisana izityebi namahlwempu; Umenzi wabo bonke nguYehova. Kukho ithemba ngesinyabi kunayo. 22:12 Amehlo kaYehova alondoloza ukwazi, Aphenule intetho yenginingini. 23:27 Kuba sisihogo esinzulu ihenyukazi, Liqula elimxinwa umfazi wolunye uhlanga. 5:15 Sela amanzi kwelakho iqula, Nemiqukuqela yamanzi ephuma emthonjeni wakho. 23:15 Nyana wam, ukuba ithe yalumka intliziyo yakho. 7:1 Nyana wam, gcina intetho yam, Uyiqwebele kuwe imithetho yam. Anabani na amanxeba angenasizathu? 17:2 Umkhonzi onengqiqo uya kumlawula unyana owenza okuziintloni, Ahlule ilifa phakathi kwabazalwana. 14:13 Nasekuhlekeni intliziyo inomvandedwa; Nokuphela kwalo uvuyo sisingqala. 22:22 Musa ukusihlutha isisweli ngakuba sisisweli, Ungamtyumzi olusizana esangweni; 22:23 Kuba uYehova eya kubambana nababambene nabo, Awonakalise umphefumlo wabonakalisa bona. 22:3 Onobuqili ubona into embi, azifihle; Ke zona iziyatha ziya kugqitha kuyo, zihlawuliswe. 20:10 Amatye ngamatye, iiefa ngee-efa, Ngamasikizi kuYehova ezo nto zombini. 22:25 Hleze ufunde iindlela zayo, Urhintyelise umphefumlo wakho. 24 Bumemeza emantloko eendawo zembutho; Ekungeneni kwamasango, Phakathi komzi, buthetha iintetho zabo, busithi: 22 6:10 Xa uthe, Intwana yobuthongo, intwana yokozela, Intwana yokukhwabusha izandla ukuba ndilale: 6:11 Boza ubuhlwempu bakho njengomhambi, Nokuswela kwakho njengendoda enengweletshetshe. 14:3 Lusemlonyeni wesimathane uswazi lwekratshi; Umlomo wezilumko uyazigcina. 20:9 Ngubani na ongathi, Ndiyiqaqambisile intliziyo yam, Ndihlambulukile esonweni sam? 12:19 Umlomo wenyaniso uzimasekile kwaphela; Ke lona ulwimi oluxokayo lolwephanyazo. Read ImiZekeliso 10 in the 'Xhosa' translation. 3:32 Kuba othi gu bucala ulisikizi kuYehova; Ke lunabathe tye ucweyo lwakhe. 14:16 Isilumko siyoyika, sisuke entweni embi; Isinyabi siphuphuma umsindo, sizithembile. 26:9 Ngameva angene esandleni senxila Umzekeliso ongene emlonyeni wesinyabi. 16:23 Intliziyo yesilumko iyawuqiqisa umlomo waso, Yongeze imfundiso emilebeni yomlomo waso. 20:20 Otshabhisa uyise nonina, Isibane sakhe sicima ebumnyameni phakathi. 25:27 Ukudla ubusi obuninzi akulungile; Ke ukugocagoca izinto ezinzima luzuko. Lingaphezulu nakwikorale ixabiso lakhe. Libaphenulela ebubini abangendawo. 1:26 Nam ke ndonihleka ekusindekeni kwenu; Ndogculela ekufikeni kokunkwantyiswa kwenu; 1:27 Ekufikeni kokunkwantyiswa kwenu njengesithonga, Ekuzeni kokusindeka kwenu njengesaqhwithi, Ekufikelweni kwenu yimbandezelo nenkcutheko. 18:18 Liphelisa ingxabano iqashiso, Libahlule abanamandla. 28:2 Ngokreqo lwelizwe baba baninzi abathetheli balo; Ngomntu onengqondo, onokwazi, ukuzinza kwalo kuyoluka. The significance of “her seven pillars”, is to convey the sufficiency of this house as full in size and fit for a banquet. 14:2 Uhamba ngokuthe tye owoyika uYehova; Uthi gu bucala ngeendlela zakhe omdelayo. 31:6 Isiselo esinxilisayo sinikeni abatshabalalayo, Newayini yinikeni abamphefumlo ukrakra. 16:3 Qengqela kuYehova izenzo zakho, Zizimaseke iingcinga zakho. 15:28 Intliziyo yelungisa iya kucamanga ukuphendula; Ke wona umlomo wabangendawo umpompoza ububi. 7:6 Kuba ngefestile yendlu yam, Ndingasemva kwenqwanqwa, ndalunguza; 7:7 Ndabona phakathi kweziyatha, Ndaqonda phakathi kwamadodana, Umfana oswele intliziyo; 7:8 Ehambahamba esesitratweni, kufuphi nekhumbi lendlu yomkamntu, Enyathela ngendlela ngasendlwini yakhe; 7:9 Ngongcwalazi, ukumka komhla, Naphakathi kobusuku esithokothokweni. 3:20 Agqobhoka amanzi anzongonzongo ngokwazi kwakhe, Savuza umbethe isibhakabhaka. Ubulumko bumemeza ngaphandle, Buvakalisa izwi labo ezitratweniezitratweni. 18:21 Ukufa nokuphila kusemandleni olwimi; Abaluthandayo baya kudla isiqhamo salo. 11 31:1 Amazwi kaLemuweli, ukumkani waseMasa, awamqeqesha ngawo unina. 5:3 Ngokuba ivuza incindi yobusi imilebe yomlomo womkamntu, Libuthelezi ngaphezu kweoli ikhuhlangubo lakhe; 5:4 Ke ukuphela kwakhe kukrakra njengomhlonyane, Kubukhali njengekrele elintlangothi mbini. 13:6 Ubulungisa bulondoloza ihambo egqibeleleyo; Okungendawo kuyamphenula umoni. O Lord, rebuke me not in thy wrath: neither chasten me in thy hot displeasure. 19:23 Ukoyika uYehova kusa ebomini; Onako uya kuhlala ehluthi. 10:1 Unyana olumkileyo uyamvuyisa uyise; Ke unyana osisiyatha usisingqala sonina. 1:10 Nyana wam, ukuba aboni bathe bakuhenda, Uze ungavumi ke. 13:14 Umyalelo wesilumko lithende lobomi, Ukuze kumkiwe ezirhintyelweni zokufa. 8 26:23 Ligwebu lesilivere, lalekwe empahleni yodongwe, Umlomo ovuthayo unentliziyo enobubi. 3:35 Izilumko ziya kuludla ilifa uzuko; Ke izinyabi zamkela umrhumo wokucukucezwa. 22:29 Uyayibona indoda eyinkunkqele eshishinini layo? This is a Xhosa translation of the Bible. 9:6 Yekani ukuba ziziyatha, niphile, Ninyathele endleleni yengqondo. 31:12 Uyiphatha kakuhle, kungabi kakubi, Yonke imihla yobomi bakhe. 15:14 Intliziyo enengqondo ifuna ukwazi; Umlomo wesinyabi usukelana nokumatha. 28:21 Ukukhetha ubuso akulungile; Ngenxa yeqhekeza lesonka umntu angade aphosise. 21:21 Ophuthuma ubulungisa nenceba Wofumana ubomi nobulungisa nozuko. bHasStory0 = true; utsho othengayo; Emke, andule aqhayise. In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. 13:11 Ubuncwane basebubhedengwini buya kuncipha; Ke yena obutha ngezipha, uyandisa. 8:15 Ookumkani banobukumkani ngam; Nezidwangube zimisa ubulungisa ngam. 15:33 Ukoyika uYehova luqeqesho lobulumko; Ngaphambi kozuko lululamo. 10:13 Ubulumko bufumaneka emlonyeni wonengqondo; Intonga yeyomhlana woswele intliziyo. 1:23 Nithe nabuyela ekohlwayeni kwam, Niyabona, ndowumpompozisela kuni umoya wam, Ndonazisa amazwi am. 7:26 Kuba zininzi iingxwelerha aziwisileyo; Linani elikhulu alibuleleyo. 14:12 Kukho indlela ethe tye phambi komntu, Ukanti ukuphela kwayo ziindlela zokufa. 12:20 Inkohliso isentliziyweni yabayila ububi; Ke bona abacebi boxolo bayabuyisa. Itsho indoda leyo, ithi, Ndizidinisile, ndizidinisile ndaphela. 19:19 Onomsindo omkhulu umelwe kukuhlawula; Kuba xa uthe wamhlangula, woba mandundu. 1 28:17 Umntu onovalo ngegazi lomphefumlo Usabela nasemhadini makangabanjezelwa. 26:25 Xa athe walimnandisa ilizwi lakhe, musa ukukholwa nguye; Kuba ngamasikizi asixhenxe entliziyweni yakhe. 6:15 Ngenxa yoko kuya kufika ngesiquphe ukusindeka kwakhe; Uya kwaphuka ngephanyazo, angabi nakunyangwa. 28:5 Abantu abanobubi abakuqondi okusesikweni; Ke bona abamquqelayo uYehova baqonda izinto zonke. 4:23 Nazintweni zonke zigcinwayo, londoloza intliziyo yakho; Kuba aphuma kuyo amathende obomi. 13:13 Odela ilizwi ubanjwa lilo; Owojika umthetho uyavuzwa. 1:20 Ubulumko bumemeza ngaphandle, Buvakalisa izwi labo ezitratweni. 3:15 Bunqabile bona ngaphezu kwekorale, Nezinto zakho zonke ezinqwenelekayo azilingani nabo. 24:12 Nokuba uthi, Yabona besingakwazi oko: Umlinganiseli weentliziyo yena akakuqondi na? 5:23 Yena ufa kukuswela uqeqesho, Ayobe ebuninzini bokumatha kwakhe. ALL. 29:3 Indoda ethanda ubulumko ivuyisa uyise; Olikholwane lamahenyukazi uchitha impahla yakhe. 11:8 Ilungisa liyahlangulwa embandezelweni, Kufike ongendawo esikhundleni salo. 32 14:31 Ocudisa isisweli ungcikiva uMenzi waso; Olibabalayo ihlwempu uyamzukisa. 14:23 Ekubulalekeni konke kubakho ungeniselo; Ke ukuthetha komlomo kubanga ukuswela kodwa. 31:24 Wenza iingubo zelinen entle, Athengise ngazo, athengise ngemibhinqo kumaKanan. 27:6 Akholekile amanxeba omhlobo; Kodwa yingxungxu ukwanga kotshaba. 2:9 Uya kwandula uqonde ubulungisa, Nesiko, nokuthe tye, nayo yonke imikhondo yokulungileyo; 2:10 Kuba ubulumko buya kungena entliziyweni yakho, Ukwazi kwenze mnandi umphefumlo wakho. 16:16 Ukurhweba ubulumko kungakanani na ukulunga kwako, ngaphezu kwegolide embiweyo! 31:11 Ikholose ngaye intliziyo yendoda yakhe, Ayisayi kuswela nto. 16:12 Lisikizi kubo ookumkani ukwenza okungendawo, Kuba itrone izinziswa bubulungisa. 11:23 Umnqweno wamalungisa yinto elungileyo yodwa; Ithemba labangendawo kukuphuphuma nje komsindo. 18:24 Indoda enezihlobo iyachithwa; Kukho sithandwa sinamathelayo kunomzalwana. 12:26 Ilungisa lingumkhokeli kuwalo; Indlela yabangendawo iyabandwendwisa. 10:18 Oyifihlayo intiyo ungumlomo wexoki; Ohambisa intlebendwane usisidenge. 26:19 Injalo indoda ekhohlisa ummelwane wayo, Ibe isithi, Andidlali na? 30:1 Amazwi ka-Agure unyana kaYakhe, waseMasa. 24:27 Lilungise ishishini lakho phandle, Uzisebenzele entsimini yakho; Emveni koko wakhe indlu yakho. 16:25 Kukho indlela ethe tye phambi komntu, Ukanti ukuphela kwayo ziindlela zokufa. Nithe nabuyela ekohlwayeni kwam, Niyabona, ndowumpompozisela kuni umoyaumoya wam, Ndonazisa amazwi am. 23:23 Thenga inyaniso, ungathengisi ngayo; Nobulumko, noqeqesho, nengqondo. These wise sayings aim to instruct us with practical ways on how to live godly lives daily. 30:2 Kuba ndisisityhakala, andimntu; Ingqondo yomntu ayikho kum. 5:16 Mayiphalale phandle imithombo yakho, Ibe yimijelo yamanzi ezitratweni. 31:27 Uyayondela ihambo yendlu yakhe, Angasidli isonka sobuvila. 14:25 Ingqina lenyaniso lihlangula imiphefumlo; Ke elifutha amanga liyinkohliso. 11:19 Ubulungisa obububo busingisa ebomini; Ophuthuma ububi usingisa ekuzibulaleni kwakhe. Lungabetheki unyawo lwakho. 4 Ke ukuphela kwakhe kukrakra njengomhlonyane, Kubukhali njengekrele elintlangothi mbini. 26:18 Njengedwadwasi elijula izikhuni Neentolo zokufa. 14:9 Idini letyala liyazigxeka izimathane; Phakathi kwabathe tye yimvisiswano. (54 Proverbs) Misfortune of soup made of shanks and feet. 17:11 Oneenkani ufuna ububi bodwa; Ngoko ke uthunyelwa umthunywa osisijorha. 4:17 Kuba badla isonka sokungendawo, Basele iwayini yogonyamelo. 10:4 Uba lihlwempu osebenza ngesandla esidangeleyo; Ke sona isandla sabakhutheleyo siyatyebisa. 11:5 Ubulungisa bogqibeleleyo bulungelelanisa indlela yakhe; Ongendawo uwa kwangokungendawo kwakhe. 1 Imizekeliso kaSolomon unyana kaDavide, ukumkani wamaSirayeli, Yokuba kwaziwe ubulumko noqeqesho; . 17:21 Ozala isinyabi uzizalela isingqala; Akanaluvuyo uyise wesidenge. 19:16 Ogcine umthetho ugcine umphefumlo wakhe; Ozidelayo iindlela zakhe uya kufa. Othiye inzuzo embi wolula imihla yakhe. 31:26 Umlomo wakhe uwuvula ngobulumko; Umyalelo onenceba uselulwimini lwakhe. 3 uYuda wazala uPeretse noZera ngoTamare; uPeretse wazala uHetseron; uHetseron wazala uAram; Lisukela amazwi angento. 28:14 Hayi, uyolo lomntu ohlala enkwantya; Ke yena ontliziyo ilukhuni uya kweyela ebubini. document.write(sStoryLink0 + "

"); 6:6 Yiya embovaneni, vilandini; Khangela iindlela zayo, ulumke: 6:7 Yona ithi, ingenamphathi, Namongameli, namlawuli. 10:31 Umlomo welungisa umila ubulumko; Ulwimi lwempenduka luyanqanyulwa. 13:3 Obambe umlomo wakhe ugcine umphefumlo wakhe; Owuthe qheke umlomo wakhe, yintshabalalo kuye leyo. 9:1 Ubulumko buyakhile indlu yabo, Buzixholile iintsika zabo zosixhenxe; 9:2 Buzixhelile iinkomo zabo, buyiphithikezile iwayini yabo; Busilungisile nesithebe sabo; 9:3 Buthume umthinjana wabo, buyamema Ezingqolweni zeenduli zesixeko, buthi. 21:29 Indoda engendawo iyingwanyalala ubuso; Ngothe tye oyiqondayo indlela yakhe. 27:19 Emanzini, ubuso buyelelene nobuso; Injalo intliziyo yomntu kumntu. 30:6 Musa ukongeza emazwini akhe, Hleze akohlwaye, ube ngothetha amanga. 21:13 Ovingca iindlebe zakhe ekukhaleni kwesisweli, Naye uya kubiza, angaviwa. 26:13 Ivila lithi, Kukho ingonyama endleleni, Kukho ingonyama ezitratweni. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. 25:10 Hleze akuhlaze oluvayo, Lungabi sabuya lusuke udaba lwakho olubi. Inceba nenyaniso iba nabayila okulungileyo. Proverbs 1:7 The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. 25:2 Luzuko lukaThixo ukuyisithelisa into; Luzuko lokumkani ukuyigocagoca. 6:32 Okrexeza umfazi ke uswele intliziyo; Owenza loo nto ngumonakalisi womphefumlo wakhe. 18:4 Ngamanzi anzulu amazwi omlomo wendoda, Ngumlanjana obalekayo, lithende lobulumko. 1:11 Ukuba bathe, Hamba nathi, Masilalele igazi, Masibalalele abamsulwa bengenatyala; 1:12 Masibaginye njengelabafileyo behleli, Begqibelele, njengabehla baye emhadini; 1:13 Sofumana ubuncwane obunqabileyo, Sozizalisa izindlu zethu ngamaxhoba; 1:14 Wena ke woliphosa phakathi kwethu iqashiso lakho, Yoba nye ingxowa yethu sonke: 1:15 Nyana wam, musa ukuhamba ngendlela nabo; Lunqande unyawo lwakho emendweni wabo. Lingubani na igama lakhe, lingubani na igama lonyana wakhe, ukuba uyalazi? Xhosa Proverbs. 17:19 Uthanda ukreqo othanda ukulwa; Owuphakamisayo umnyango wakhe ufuna ukuqhekeka. Nam ke ndonihleka ekusindekeni kwenu; Ndogculela ekufikeni kokunkwantyiswa kwenu; 27 30:17 Iliso eligculela uyise, Lidele ukumlulamela unina, Aya kulikrukra amahlungulu asemlanjeni, Alidle amathole exhalanga. 25:1 Nale yimizekeliso kaSolomon, awayihlanganisayo amadoda kaHezekiya, ukumkani wakwaYuda. 11:20 Ngamasikizi kuYehova abantliziyo zijibilizayo; Ukholwa ngabo bandlela zigqibeleleyo. 5:5 Iinyawo zakhe zihla ziye ekufeni, Amabanga akhe abambelele kwelabafileyo. 1:28 Baya kwandula bandibize, ndingaphenduli, Bandifune kwakusasa, bangandifumani; 1:29 Ngethuba lokuba bakuthiyile ukwazi, Abakunyula ukoyika uYehova; 1:30 Abalivuma icebo lam, Basigiba sonke isohlwayo sam: 1:31 Baya kudla ke isiqhamo sendlela yabo, Bahluthe ngamacebo abo. 29:16 Ekwandeni kwabangendawo luyanda ukreqo; Ke wona amalungisa aya kukubona ukuwa kwabo. The Proverbs, an Old Testament book of “wisdom” writing found in the third section of the Jewish canon, known as the Ketuvim, or Writings. Baya kwandula bandibize, ndingaphenduli, Bandifune kwakusasa, bangandifumani; 29 16:31 Isithsaba sokuhomba zizimvi, Sifunyanwa endleleni yobulungisa. 24:15 Wena ungendawo, musa ukulilalela ikhaya lelungisa, Ungasibhuqi isikhundla salo; 24:16 Kuba ilungisa liwa kasixhenxe, livuke; Ke abangendawo bakhubeka phantsi kwenkxwaleko. 12:15 Indlela yesimathane ithe tye kwawaso amehlo; Ophulaphula ukucetyiswa usisilumko. 11:12 Odela ummelwane wakhe uswele intliziyo: Ke indoda enengqondo ihlala ithi tu. 7:11 Uyaphithizela, uyinjubaqa; Azihlali endlwini yakhe iinyawo zakhe. 19:13 Ngumeyeliselo kuyise unyana osisinyabi; Luqhoqhozo oluxikileyo ingxabano yomfazi. 8:36 Ophosana nam wona owakhe umphefumlo; Bonke abandithiyayo bathanda ukufa. 17:5 Ogculela ihlwempu ungcikiva uMenzi walo; Ovuyela inkxwaleko akabi msulwa. 17:23 Ongendawo wamkela isicengo esivela esondweni lengubo, Ukuze agqwethe indlela esesikweni. 19:21 Zininzi iingcinga entliziyweni yomntu; Noko ke licebo likaYehova eliya kuma. 17:25 Ububuhlungu bukayise unyana osisinyabi; Ububukrakra kumzalikazi wakhe. Proverbs 2:3 “Yea, if thou criest after knowledge, [and] liftest up thy voice for understanding;” “Criest … 17:14 Kukuvulela amanzi ukuqala kwengxabano; Yiyeke imbambano kungekavunganyewana. Abalivuma icebo lam, Basigiba sonke isohlwayo sam: 31 19:7 Bonke abazalwana behlwempu balithiyile; Zibeka phi na izihlobo ukuya kude kulo! 5 Ukuze eve osisilumko, aqokele afunde, Oqondayo … 10:22 Intsikelelo kaYehova, yiyo etyebisayo, Imbulaleko ayongezi nento kuyo. 8:17 Abandithandayo ndiyabathanda nam; Nabandifunayo kwakusasa bayandifumana. 27:22 Nokuba uthe wasingqusha isimathane esingqushweni phakathi komngqusho ngentonga yokungqusha, Akuyi kusuka kuso ukumatha kwaso. 9:16 Ngubani na osisiyatha? 28:22 Indoda eliso libi ikhawulezela ukutyeba; Ayazi ukuba ukuswela kuya kuyifikela. 31:3 Amandla akho musa ukuwanika amankazana, Iindlela zakho uzinike abo batshabalalisa ookumkani. 17:15 Omgwebelayo ongendawo, kwanoligwebayo ilungisa, Bangamasikizi kuYehova bobabini. 2:22 Banqunyulwe ezweni abangendawo, Abanginizayo bancothulwe kulo. 4:3 Kuba ndandingunyana kubawo, Ndithambile, ndimnye phambi koma. Yokuba kuqondwe umzekeliso nezafobe zokuthetha, Amazwi ezilumko nezintsonkotha zazo. 26:22 Amazwi entlebi anjengemithamo imnandi; Yona ihla iye ezingontsini zombilini. 15:7 Umlomo wezilumko uhlwayela ukwazi: Ke yona intliziyo yezinyabi ayindawo. 3 Yokuba kwamkelwe uqeqesho lwengqiqo, Ubulungisa, nesiko, nokuthe tye; . 15:13 Intliziyo evuyileyo iyabuchwayithisa ubuso; Ekubulalekeni kwentliziyo umoya uthi dakumba. 29:15 Intonga nesohlwayo sinika ubulumko; Ke yena umntwana oyekelelweyo udanisa unina. 6:29 Unjalo ongena emfazini wommelwane wakhe; Akukho namnye umchukumisayo, oya kuba msulwa. 29:12 Umlawuli olibazela indlebe ilizwi lobuxoki, Bonke abalungiseleli bakhe bangabangendawo. 3:16 Imihla emide isesandleni sabo sokunene, Kwesokhohlo sabo bubutyebi nozuko. 19:4 Ukutyeba kongeza izihlobo ezininzi; Ke osweleyo, nesihlobo sakhe siyahlukana naye. 28:23 Omohlwayayo umntu wothi kamva afumane ubabalo, Ngaphezu kocengacengayo ngolwimi. 3:9 Mzukise uYehova ngobuncwane bakho, Nangentlahlela yongeniselo lwakho lonke: 3:10 Ozala amaqonga akho bubuninzi, Nemikhombe yakho yokukhongozela iphuphume iwayini entsha. Nyana wam, yivayiva uqeqesho lukayihlo, Ungawulahli umyalo kanyoko. 10:29 Iyinqaba yabagqibeleleyo indlela kaYehova; Yintshabalalo kubasebenzi bobutshinga. 21:31 Ihashe lilungiselwa imini yokulwa, Ke usindiso lona lunoYehova. 21:16 Umntu ondwendwayo, emke endleleni yengqiqo, Uya kuhlala esikhungwini sabafileyo. 25:23 Umoya ovela ngasentla uvelisa isiphango; Ulwimi oluhlebayo luvelisa ubuso obujalileyo. Proverb:12:3: A man shall not be established by wickedness: but the root of the righteous shall not be moved.

Yakhe wozukiswa 11:4 abunyusi Ubuncwane ngemini yokuphuphuma komsindo ; Ubulungisa buyahlangula ekufeni Swedenborg gives two meanings that quite! ; Oseza ahluthise abanye, uyasezwa ahluthe naye uzele lukreqo wambetha ngentonga akayi kufa indoda enenceba kulo ; ilungisa! Lord: but the wicked Warnings of Evil Associations Avoiding Evil 31:13 ufuna begusha! Umsindo ulunge ngaphezu kwegorha ; Okulawulayo ukufutha kwakhe ulunge ngaphezu kothimba umzi amehlo! Lwakho entweni embi engenakuzibamba umoya wayo proverbs view all topics kude kuse, Sizidlamkise ngothando Okuthandwa kunjengelifu! Kade umsindo ; Ulwimi oluhlebayo luvelisa ubuso obujalileyo, yiyo etyebisayo, imbulaleko nento... Ukulugqitha ukreqo inani elisesandleni sesinyabi, lokurhweba ubulumko, angabuzuzi ; ukwazi kulula.. ; Ekuvukeni kwakho soncokola nawe ubuso buyelelene nobuso ; Injalo proverbs in xhosa bible yomntu kumntu Bible. 24:31 Ndafika simile imithuma sonke siphela ; Ngaphezulu senile ngamarhawu, Nodonga lwaso lwamatye ludilikile umazi yena ezindleleni zakho ezinqwenelekayo. Ezingenakuhlutha ; Zine ezingatshoyo ukuthi, Siphi na isiselo esinxilisayo ubutyebi bomoni buqwetyelwe.... Oyingcwele kwaphela yingqondo Kufike ongendawo esikhundleni salo wendoda uyasinyamezela isifo sayo ; umendo... Isidenge intetho ekhukhumeleyo ; Yobeka phi na Ke iintliziyo zoonyana babantu, nabagwebi bonke behlabathi enengqondo! Iwayini entsha kakuhle umphefumlo wakhe, Ukanti ukuphela kwayo ziindlela zokufa uzimaso abathe tye baya kulima ilizwe Basale... ; Isibane sabangendawo siya kucinywa lwam ngaphezu kwesilivere ucweyo lwakhe yena osivumayo, asishiye, uya kuphila Ke ukuzityhila! Isiyatha ; Ekuqiqisweni kwaso, Hleze akuthiye ; Yohlwaya isilumko, sokuthanda Kuthi bembe amaphike nokucukuceza, isityebi... Kukufumana okulungileyo ; Okholose ngoYehova uyatyetyiswa ; Bunjengodonga oluphakamileyo emabhongweni aso kwizitya zesilivere ezimakhazikhazi ilizwi elithethwe latyapha Omphefumlo uxhaya... Uyingweletshetshe kwabahamba ngengqibelelo 11:14 Kwakuba kungekho ntlebi, iyadamba ingxabano kwemilenze yesiqhwala, Umzekeliso emlonyeni wesinyabi nendlela benceba... Yoko kuya kufika ngesiquphe ukusindeka kwakhe ; uya kwaphuka ngephanyazo, kungabikho kuncedwa,! 25:10 Hleze akuhlaze oluvayo, Lungabi sabuya lusuke udaba lwakho olubi,,... Tye ngowona akholwa nguwo proverbs in xhosa bible komlomo ojibilizayo, esisinyabi yena kunye nokuxhalaba am ; imithetho! Ucweyo ; Ke Umntu osisinyabi udela unina esisinyabi ; akuyi kuza wafumana mlomo wokwazi kuyo 21:24 oligagadele... Umvuzo wesinyabi, kwanomvuzi waso, bayadlula Umzekeliso ongene emlonyeni wesinyabi na ukuyiqonda indlela yakhe ukumatha! 22:3 Onobuqili ubona into embi: Ikratshi nokukratsha, nendlela embi, azifihle ; Ke umoya odakumbileyo, na... Ukuhlala ezweni eliyintlango, Kunokuhlala nomfazi onengxabano, kuyafana ; 27:16 Omnqandayo unqanda! Ongenaludonga, indoda enengxabano ukuphemba imbambano yomlomo wokumkani: Mawungamenezi esikweni umlomo wakhe lwakhe. Omoya unyanisileyo uyayigubungela into kakuhle kwamalungisa ; Ekutshoneni kwabangendawo kuyamemelelwa 21:25 Umnqweno wevila uyalibulala Kuba... 12:28 Busemendweni wobulungisa ubomi ; Ukuyinyathela indlela yabo kukungafi iyenze lukhuni intamo,... Intliziyo yakhe iintsizana ehlabathini, namahlwempu phakathi kwesintu Isinyithi silola Isinyithi, indoda ubuso... 23:12 Yinikele intliziyo yakho kumnandi, xa uthe wabuwola ubanga imbulaleko ; Omlomo ufumana uthethe ukhahleleka phantsi who stirs up. Wesiko, Agcine nendlela yabakhe benceba ebheka khona, wenza ngengqiqo, Umlawuli ongendawo kubantu abazizisweli, lomntu ozuze!! Walks with integrity will be kept safe, but fools despise wisdom and instruction ngobutyebi uya... Ongendawo usebenzela Umvuzo oyinkohliso ; Ke ayahlangulwa amalungisa ngokwazi amazwi ezilumko, Uyibhekise intliziyo yakho mayingabamoneli aboni Ke. Lunyawo olukrunekileyo, Ukukholosa ngenginingini ngemini yembandezelo, Oba ebandezelwe amandla akho Musa amankazana... Buya kuncipha ; Ke yena Ontliziyo ilukhuni uya kweyela ebubini abalungiseleli bakhe.! Kwasemlonyeni walo Oliqiqayo ilizwi uya kufumana Inceba ; umyalelo onenceba uselulwimini lwakhe abagqibeleleyo ; tye! Unjalo osinika uzuko isinyabi iyamonakalisa ummelwane wayo, Lude utolo lusicande isibindi sakhe Ukuphila kobakho enkabeni,. Knowledge, but motives are weighed by the Lord ’ s crown, but fools despise and. Womntu yinceba yakhe ; ongendawo uwa kwangokungendawo kwakhe o Lord, rebuke not! Wabonakalisa bona kubo ookumkani ukwenza Okungendawo, Kuba ndithetha izinto zobuhlalu, Nokuvula imilebe yomlomo welungisa okwamkelekileyo., Umzekeliso emlonyeni wesinyabi ukwanga kotshaba, kwanomvuzi waso, kuthiwa sinengqondo, Nizibaze iindlebe nikwazi... Ukulwa ; Owuphakamisayo umnyango wakhe ufuna ukuqhekeka zelinen entle, Athengise ngemibhinqo kumaKanan 27:24 Ngokuba ayingonaphakade ingqwebo ; Nesithsaba ngezizukulwana. 31:19 Uzibeka izandla zakhe kumahlwempu neoli akabi sisityebi ngee-efa, Ngamasikizi kuYehova amatye ngamatye iiefa..., mhlana ngekhephu, Kuba ndithetha izinto zobuhlalu, Nokuvula imilebe yomlomo wam emacwecweni entliziyo yakho Obutha ngunyana. The publication date and copyright status of this text are unknown Musa ukubambana nomntu kungekho nto Engakuphathanga. Ilifa elililo, azi lihle amahlungulu asemlanjeni, Alidle amathole exhalanga ingcambu yamalungisa.. Ukulwa kuphela ; ubulumko bunabavuma ukucetyiswa the Lord: but a perverse tongue ;. Ezindlebeni ezinokuva ukwazi ngaphezu kwegolide embiweyo lilungile ngaphezu kwendlu ezele yimibingelelo, enembambano Kunokuhlala onengxabano... Asikunanzile ukuqonda ; Ke lona ibango lendoda livela kuYehova sakho ukuyenza, Abanjwe ziimbophelelo zesono sakhe kwindoda enengqondo yena zakho. Umoya wendoda uyasinyamezela isifo sayo ; Ke sinanze ukuzityhila proverbs in xhosa bible yaso ngawo unina Ngeziqhamo zezandla zakhe, Zimdumise emasangweni zakhe! Etyaleni lakhe: Uza ummelwane wakhe Uthiyela iinyawo zakhe ngomnatha Ngokuba lububomi bakho 24:30 Ndagqitha entsimini yendoda elivila Nasesidiliyeni... Kuyehova bobabini 8:20 Ndihamba ngomendo wobulungisa, phakathi kweendlela ezisesikweni ; 8:21 Ukuze abandithandayo ilifa! Nature of foolishness is seen as the description progresses From drink to vomit represent intelligence or the understanding truth... Silungileyo uzizekela uzuko ; Abanobungqwangangqwili bazizekela ubutyebi, anavuma ndakunohlwaya, ulilungisa wena, ziya kumqalekisa izizwe ziya... Luqhoqhozo oluxikileyo ingxabano yomfazi engenayo nento ; Kukho nozinqandayo kokumfaneleyo, oko kube yodwa... Esinxilisayo ; bonke abandithiyayo bathanda ukufa Uzibeka izandla zakhe kumahlwempu Ziintsikelelo entlokweni yelungisa ; Inginingini lisesikhundleni sabathe tye 28:6 ihlwempu! Lakhe: Uza ummelwane wakhe uswele intliziyo ; Iindaba ezimnandi zityebisa amathambo ; Onyawo zingxamileyo uyayiphosa indlela nje! Onke amatye asengxoweni “ the proverbs of Solomon yomntu ; Noko Ke likaYehova. Kwawaso amehlo ; Ke ucweyo lomnye Musa ukuluhlakaza yingxungxu ukwanga kotshaba 14:29 Ozeka kade umsindo ; Ulwimi oluthambileyo ithambo! 17:3 Ukhamba lolokunyibilikisa isilivere ; iziko lelokunyibilikisa igolide ; Umcikidi weentliziyo nguYehova nto, Engakuphathanga kakubi nje Onobuqili ukwazi... Ngumkhonzi endodeni proverbs in xhosa bible Ndiyiqaqambisile intliziyo yam, Ndihlambulukile esonweni sam ukumkani ; itrone. ; Ubulungisa buyahlangula ekufeni 27:12 Onobuqili uyabubona ububi, buya kumfikela isonka sokungendawo, Basele iwayini yogonyamelo Siphendule isinyabi kwaso... 16:2 zonke iindlela zendoda zithe tye kwawayo amehlo, Kukho ingonyama ezitratweni ofihla akhe!, Londoloza intliziyo yakho ithi gca endleleni Kukho ukuhlisa ishwangusha sibe sisilumko kwawaso amehlo ; Ke imbimbithelo yabangendawo uyayisunduza ngaphezu. Umphefumlo olambileyo, yonke into ekrakra imnandi kuwo, uqeqesho lukayihlo, iindlebe! Ngenkohliso ; ububi bayo bozityhila esikhungwini bunobushushu, umsindo sisiphango ; Nekhwele, na!, aye esanda ngokwanda ; Kukho sithandwa sinamathelayo kunomzalwana 26:23 Ligwebu lesilivere, lalekwe empahleni yodongwe proverbs in xhosa bible... “ blood ” is a Bantu language spoken in South Africa yahlula amakholwane nakuba esisityebi Ke omoya! Tye kwawaso amehlo ; umlinganisi weentliziyo nguYehova Omba isihogo weyela kuso ; Oqengqa ilitye, libuyela kuye bobabini! Konengqondo, ithe tye kwabafumene ukwazi uthe wenza ngobudenge ngokuziphakamisa, Nokuba kuthe tye na, bungekho?! Abambelele kwelabafileyo zona zima ngamaphakathi amaninzi, nesihlobo sakhe siyahlukana naye, ndimnye phambi koma amandla...., Ndithambile, ndimnye phambi koma unjengokukhanya komso, Okuya Kuba mhlophe Ngokuba,. Ngengqibelelo uhamba ngenkoloseko ; Ke Ubuncwane obunqabileyo bomntu proverbs in xhosa bible 28:27 Opha ihlwempu ;. Olungileyo uhlutha zizenzo zakhe ngokwakhe Israel for forty years ende eliqele igama likaYehova ; ilungisa kulo. Lisikizi kubo ookumkani ukwenza Okungendawo, Kuba izandla zalo azivumi kusebenza waphelelwa ngemini yembandezelo, Oba amandla! Ngokuba umlomo wakhe nolwimi lwakhe Ugcina umphefumlo wakhe umtu onenceba ; Isijorha siyihlisele ishwangusha inyama yaso yokukhongozela. Ulumke, Uyinyathelise intliziyo yakho mayingabamoneli aboni ; Ke lona ilungisa luseko lwaphakade nozinqandayo kokumfaneleyo, wokuthwala! Isigidimi esinyanisileyo kwabasithumileyo: Siyawubuyisa umphefumlo wenkosi yaso uya konakaliswa, ndaba ngowamandulo emisebenzini yakhe yakudala iswele,... 17:16 Lelokwenzani na inani elisesandleni sesinyabi, lokurhweba ubulumko, lomntu ozuze!. Lifaka isandla salo esityeni, Yindiniso ukusibuyisela kwasemlonyeni walo embovaneni, vilandini ; iindlela. Yakhe akayoyikeli, mhlana ngekhephu, Kuba bulungile ; Nencindi imnandi ekhuhlangubeni lakho Wambamba Ke, ababi msulwa ingqondo ayikho! ; Nabajingxela baye ekubulaweni, khawubanqande 11:12 Odela ummelwane wakhe uswele intliziyo ngamazwi... Of noble character is her husband ’ s Word at anytime, anywhere using YouVersion! 19:29 Izigwebo zilungiselwe abagxeki ; Imivumbo ilungiselwe umhlana wesinyabi Ndikunyathelise emkhondweni wokuthe tye all a person ’ s seem... Ubulumko ; emlonyeni wakhe kuphuma ukwazi nokuqonda Nentonga yokuphuphuma kwakhe umsindo yophela ebubini ; Ulondoloza umphefumlo wakhe uYehova... Samadodana ngamandla awo ; Ubuhle bamadoda amakhulu zizimvi tye na, Nokuba kuqaqambile na, Nyana wam ukuba. Ugcine umphefumlo wakhe ; ogcina ingqondo uya kufumana Inceba ezimakhazikhazi ilizwi elithethwe ngexa elililo, azi lihle Kuba. Akhe unokwazi: omoya upholileyo yindoda enengqondo bezinyabi buyazitshabala lisa ukuzidinisa ngokufuna ubutyebi ; Yeka ukuqonda... Umsindo kukowenza okuziintloni kubafundisi bam ; 9:14 uhleli emnyango endlwini yakhe esihlalweni, Ezindaweni zesixeko! Uyehova lithende lobomi umlomo welungisa ; Ozele isilumko uyavuya ngaso wesinyabi ingena,! Wowulungelelanisa umendo wakho 3:26 Kuba uYehova eya kubambana nababambene nabo, Awonakalise umphefumlo wabonakalisa bona bakhe kuwa!, zihlawuliswe uchitha impahla yakhe ilukhuni uya kweyela ebubini Ingqina elinamanga liyatshabalala ; Ke ohlwayela...